service
Architecture Design
Commercial
Private House
Government
Resort&Hotel
Residential&Housing
Decoration
Construction
Landscape
Swimming pool
Misc
 
building code
กฏหมายอาคาร
กฎหมายจัดสรร
กฏหมายผังเมือง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
กฏหมายคนพิการ
 
product

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง-ตกแต่ง

ปูนซีเมนต์
กระจก
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง
สุขภัณฑ์
พื้นไม้,แกรนิต,ลามิเนต
อิฐมวลเบา , ยิบซั่ม
ฉนวนกันความร้อน
สีทาอาคาร
กระเบื้องหลังคา
กระเบื้องปูพื้น-ผนัง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ดวงโคม-หลอดไฟ
ผ้าม่าน , พรม
ผนังตกแต่ง , glassblock
หินธรรมชาติ , หินสังเคราะห์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

design-decor home

  พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร >>>
ฎหมายควบคุมอาคาร

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 (1)

ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ (1)
แหล่งที่มา :

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุม อาคารพ.ศ. ๒๕๔๔
.....................................................

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี บทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัย อำนาจตาม บทบัญญัติแห่ง กฎหมาย และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(2) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง อาคารจอดรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๑

บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑
วิเคราะห์ศัพท์
.....................................................

ข้อ ๕ในข้อบัญญัตินี้

(๑) “กรวด” หมายความว่า ก้อนหิน ที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน ๓ มิลลิเมตร

(๒) “ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิมหรือไม่

(๓) “การระบายน้ำทิ้ง” หมายความว่า การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่หรือไหลไปสู่แหล่งรองรับ น้ำทิ้ง หรือ แหล่งระบายน้ำ

(๔) “เขตทาง” หมายความว่า ความกว้างรวมของทางระหว่างแนวที่ดินทั้งสองด้าน ซึ่งรวมความกว้างของ ผิวจราจร ทางเท้า ที่ว่างสำหรับ ปลูกต้นไม้ คูน้ำ และอื่น ๆ เข้าด้วย

(๕) “คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับ เก็บสินค้า หรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือ อุตสาหกรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการเก็บขนถ่ายสินค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึง อาคารเก็บของ

 


 

gallery
 
 
 
 
ออกแบบอาคาร
ตกแต่งภายใน
รับเหมาก่อสร้าง
วางระบบสปริงเกอร


 


Copyright Design-Decor.com All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker
Contact us email : design2decor@yahoo.com Tel : 081-3764511
ออกแบบ การออกแบบ design designer สถาปนิก รับออกแบบ บริการออกแบบ ออกแบบอาคาร รับออกแบบอาคาร รับออกแบบอาคารทุกชนิด รับเขียนแบบ รับออกแบบก่อสร้าง เขียนแบบ แบบแปลน แปลน สถาปนิก สถาปนิกออกแบบ arch architect architecture สถาปัตย์ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม จุฬา สถาปัตย์ จุฬาฯ สถาปนิก จุฬาฯ เครื่องปรับอากาศ สุขาภิบาล โครงสร้าง สถาปนิก สามัญ สถาปนิกประสพการณ์ สถาปนิกผู้ออกแบบ ผู้ออกแบบ ออกแบบโรงงาน โรงงาน factory รับออกแบบโรงงาน ผู้ออกแบบโรงงาน สถาปนิกออกแบบโรงงาน
คอนโด คอนโดมิเนียม ผู้ออกแบบคอนโด ผู้ออกแบบคอนโดมิเนียม รับออกแบบคอนโด รับออกแบบอาคารพักอาศัย ออกแบบอาคารพักอาศัย รับออกแบบคอนโดมิเนียม condo condominium สถาปนิกออกแบบคอนโด สถาปนิกออกแบบคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน สำนักงาน รับออกแบบสำนักงาน ผู้ออกแบบสำนักงาน รับออกแบบอาคารสำนักงาน รับออกแบบoffice office สถาปนิกออกแบบสำนักงาน สถาปนิกออกแบบอาคารสำนักงาน แฟลต รับออกแบบแฟลต รับออกแบบเซอวิสอพาร์ทเมนต์ แฟลท อพาร์ทเมนต์ ออกแบบอพาร์ทเมนต์ รับออกแบบอพาร์ทเมนต์ apartment apartment serviceapartment design service apartment apartmentdesign โรงพยาบาล รับออกแบบ ผู้ออกแบบโรงพยาบาล โรงพยาบาล ออกแบบโรงพยาบาล สถาปนิกออกแบบโรงพยาบาล hospital hospitaldesign hospital design ตึกแถว ห้องแถว รับออกแบบตึกแถว รับออกแบบห้องแถว บ้าน รับออกแบบบ้าน ผู้ออกแบบบ้าน สถาปนิกออกแบบบ้าน house housing housing design housingdesign resident residential ตึก บ้านจัดสรร จัดสรร รับออกแบบบ้านจัดสรร ผังบ้านจัดสรร รับวางผังบ้านจัดสรร ออกแบบบ้านจัดสรร ผู้ออกแบบบ้านจัดสรร สถาปนิกออกแบบบ้านจัดสรร สถาปนิกบ้านจัดสรร โครงการจัดสรร ออกแบบโครงการจัดสรร รับออกแบบโครงการจัดสรร สถาปนิกออกแบบโครงการจัดสรร รีสอร์ท รับออกแบบรีสอร์ท ออกแบบรีสอร์ท ผู้ออกแบบรีสอร์ท สถาปนิกออกแบบรีสอร์ท resort design resort โรงแรม รับออกแบบโรงแรม ออกแบบโรงแรม สถาปนิกออกแบบโรงแรม ผู้ออกแบบโรงแรม hotel hotel design hoteldesign โชว์รูม ออกแบบโชว์รูม รับออกแบบโชว์รูม ผู้ออกแบบโชว์รูม showroom โรงเรียน อาคารเรียน รับออกแบบโรงเรียน สถาปนิกออกแบบโรงเรียน อาคารพาณิชย์ รับออกแบบอาคารพาณิชย์ ออกแบบอาคารพาณิชย์ สถาปนิกออกแบบอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า ออกแบบศูนย์การค้า รับออกแบบศูนย์การค้า สถาปนิกออกแบบศูนย์การค้า commercial design อาคารสาธารณะ รับออกแบบอาคารสาธารณะ สถาปนิกออกแบบอาคารสาธารณะ คลังสินค้า ออกแบบคลังสินค้า รับออกแบบคลังสินค้า โรงเก็บสินค้า ออกแบบโรงเก็บสินค้า รับออกแบบโรงเก็บสินค้า ตกแต่งภายใน ออกแบบตกแต่ง รับออกแบบตกแต่ง ตกแต่งภายใน รับตกแต่งภายใน interior interior design interia interiordesign decorate decoration decor รับออกแบบตกแต่งภายใน renovate renovation ปรับปรุงอาคาร รับออกแบบปรับปรุงอาคาร ออกแบบปรับปรุงอาคาร ออกแบบสปา สปา รับออกแบบสปา ตกแต่งสปา
ตกแต่งภายในสปา spadesign designspa spa ออกแบบสำนักงาน ออกแบบoffice สระว่ายน้ำ รับออกแบบสระว่ายน้ำ ออกแบบสระว่ายน้ำ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ รับก่อสร้างสระว่ายน้ำ