Architecture Design
Commercial
Private House
Government
Resort&Hotel
Residential&Housing
Decoration
Construction
Landscape
Swimming pool
 
กฏหมายอาคาร
กฎหมายจัดสรร
กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
กฏหมายคนพิการ
 

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง-ตกแต่ง

ปูนซีเมนต์
กระจก
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง
สุขภัณฑ์
พื้นไม้,แกรนิต,ลามิเนต
อิฐมวลเบา , ยิบซั่ม
ฉนวนกันความร้อน
สีทาอาคาร
กระเบื้องหลังคา
กระเบื้องปูพื้น-ผนัง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ดวงโคม-หลอดไฟ
ผ้าม่าน , พรม
ผนังตกแต่ง , glassblock
หินธรรมชาติ , หินสังเคราะห์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Home I  Design I Decoration I Construction I Landscape I Swimming Pool

  ประเภทของปูนซิเมนต์และการใช้งาน >>>
 
1.1 ปัญหาจากการต่อเติมกรณีที่ 1
ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาที่เกิดการทรุดตัวในอัตราที่ไม่เท่ากันระหว่างโครงสร้างเก่า
โครงสร้างใหม่ จากในรูปที่ 1 จะเห็นได้ชัดเจนว่าเกิดรอยร้าวบนผนังกระเบื้องเป็นรอยเฉียงทแยงมุมเนื่องจากโครงสร้างใหม่มีอัตราการทรุดตัวในทางดิ่งที่มากกว่าส่วนเก่า อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากขนาดเสาเข็มของส่วนต่อเติมนั้นมีขนาดเล็กกว่า ทำให้ทรุดตัวมากกว่า การทรุดตัวที่ไม่เท่ากันนี้ ทำให้เกิดการดึงของโครงสร้าง และเกิดรอยร้าวในลักษณะดังกล่าวขึ้น
ในกรณีที่มีการต่อเติม ไม่ควรก่อผนังหรือเชื่อมโครงสร้างยึดติดกันระหว่างส่วนที่ต่อเติมกับโครงสร้างเก่า เพราะปัญหาการทรุดตัวไม่เท่ากัน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในการต่อเติม เป็นธรรมชาติที่หลีกไม่ได้จึงควรแยกโครงสร้างออกจากกัน และใช้การเชื่อมต่อที่มีการยืดหยุ่นได้ในบริเวณรอยต่อ เพื่อลดปัญหารอยต่อฉีกขาดเป็นรอยร้าวเนื่องจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของโครงสร้างเดิมและโครงสร้างใหม่

1.2 ปัญหาจากการต่อเติมกรณีที่ 2
กรณีนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากการต่อเติมเช่นกัน โดยมีลักษณะความรุนแรงมากกว่ากรณีแรก ทั้งนี้เนื่องจาก
เป็นการแยกตัวที่มีการเอียงของโครงสร้างเข้ามาผสมด้วย ไม่ได้มีเฉพาะการทรุดตัวเพียงอย่างเดียว เช่นในกรณีที่ 1
จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่า มีรอยแตกที่เสาซึ่งเป็นรอยต่ออย่างชัดเจน และเป็นรอยยาวตั้งแต่บนจรดด้านล่างของเสา และรอยดังกล่าวเกิดขึ้นในระยะเวลาค่อนข้างสั้นประมาณ 6 เดือน หากอัตรานี้ยังคงอยู่เรื่อย ๆ จะเริ่มเห็นการเอียงของโครงสร้างใหม่อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
สาเหตุของปัญหาดังกล่าว สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกิดจากการต่อเติมที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้มีการออกแบบโดยวิศวกร หรือก่อสร้างไม่ถูกวิธี เสาเข็มที่ใช้ในโครงสร้างส่วนที่ต่อเติมอาจเป็นคนละขนาดกับโครงสร้างเก่า หรืออาจเป็นไปได้ว่า เสาเข็มด้านนอกของอาคารส่วนต่อเติมที่มีการทรุดตัวมากนั้นอาจหักหรือไม่สมบูรณ์ หรือมีจำนวนน้อยเกินไป ทำให้รับน้ำหนักโครงสร้างในส่วนดังกล่าวไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น ทำให้เกิดการทรุดตัวไม่เท่ากันในโครงสร้างส่วนที่ต่อเติม เกิดการเอียงของโครงสร้างขึ้น
วิธีการแก้ไข ในที่นี้จะค่อยข้างยุ่งยากซับซ้อน ต้องอาศัยวิศวกรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่มีอุปกรณ์สำหรับการซ่อมปรับปรุงฐานราก ทำให้การแก้ไขซ่อมแซมปัญหานี้มีราคาค่อนข้างสูง
รูปที่ 3 เป็นอาคารหลังเดียวกันกับในรูปที่ 2 แต่แสดงความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณชั้นล่างของอาคารส่วนต่อเติมเอง โดยจะเห็นรอยแยกของอาคารส่วนต่อเติมและส่วนโครงสร้างเก่าที่บริเวณเสาในรูปที่ 3.3 และ 3.4 อย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับรอยร้าวที่พบในชั้นบน
ในบริเวณผนังของชั้นล่าง จะพบรอยแตกทแยงมุมจากมุมบนซ้ายมามุมล่างขวาอย่างชัดเจนดังรูปที่ 3.1 และ 3.2 ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าส่วนของอาคารที่ต่อเติมขึ้นเองนั้น มีการทรุดตัวของฐานรากทางด้านซ้ายมากกว่าทางด้านขวา (ดูรูป 3.1) ซึ่งอยู่ติดกับโครงสร้างเก่า ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีการทรุดตัวของอาคารส่วนต่อเติมในด้านดังกล่าว

1.3 ปัญหาจากการต่อเติมกรณีที่ 3
ตัวอย่างปัญหาจากการต่อเติมในกรณีนี้ เป็นปัญหาจากการต่อเติมโครงสร้างเบาประเภทหลังคาโรงรถเข้ากับ
อาคารเก่า โดยการต่อเติมดังกล่าวเป็นการพาดโครงสร้างหลังคาบนกำแพงของอาคารเดิม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไม่มั่นคงของโครงสร้างที่ต่อเติม
จากรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่าการพาดในลักษณะดังกล่าวจะเกิดปัญหาเมื่อใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง นั่นคือน้ำหนักของตัวโครงหลังคาซึ่งมีความลาดเอียงทำให้น้ำหนักส่วนใหญ่ของโครงหลังคานั้นมาลงที่เสาโรงรถ ซึ่งในกรณีนี้มีการตอกเสาเข็มรองรับ ซึ่งเป็นเสาเข็มที่มีขนาดเล็กกว่าอาคารเดิม ในกรณีนี้เสาเข็มที่หลังคาโรงรถนั้นสามารถรับน้ำหนักของโครงหลังคาได้ แต่การทรุดตัวของเสาเข็มโรงรถกับเสาเข็มของอาคารเดิมนั้นไม่เท่ากัน ประกอบกับน้ำหนักโครงหลังคาที่เสาโรงรถเกือบทั้งหมด อาจทำให้เสาหลังคาโรงรถถูกดันออก ประกอบกับน้ำหนักหลังอาคาอาจทำให้เสาเข็มโรงรถเกิดการทรุดตัวมากกว่าเป็นผลทำให้โครงหลังคาโรงรถที่พาดอยู่นั้นหลุดจากบ่าที่ใช้พาด และเกิดความเสียหายในลักษณะดังรูปได้

สรุปปัญหาจากการต่อเติม
จากกรณีทั้ง 3 กรณีที่ได้นำเสนอไปแล้ว จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดจากการต่อเติมนั้นมีหลายรูปแบบ และมักจะเห็นความเสียหายในหลาย ๆ ลักษณะที่เกิดจากการต่อเติม เพราะการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของโครงสร้างเก่าและโครงสร้างที่ต่อเติมใหม่ จะทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องหลาย ๆ รูปแบบตามมา เช่น เกิดรอยร้าวของผนังในแนวทแยงมุม เกิดการแยกตัวของโครงสร้างเก่าและใหม่ในแนวดิ่ง และอาจเกิดการแยกตัวขององค์อาคารในแนวเอียงอีกด้วย ดังตัวอย่างในรูปที่ 5
การต่อเติมโดยสร้างฐานรากใหม่บนฐานรากอาคารเก่า หรือสร้างชิดกับอาคารเก่าดังแสดงในรูปที่ 5 นั้น มักจะทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวไม่เท่ากันในลักษณะเอียงดังกล่าวเกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะฐานรากที่สร้างใหม่ “A” นั้น
ถูกวางชิดหรือบนฐานรากอาคารเก่า ทำให้เกิดการถ่ายน้ำหนักลงฐานรากเก่าโดยตรง และอาจทำความเสียหายให้กับฐานรากที่มีอยู่เดิมได้และจะทำให้ฐานราก “A” นั้นจะทรุดตัวน้อยกว่าฐานราก “B” ซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้กับฐานรากเก่า ทำให้อาคารมีโอกาสเอียง

 

 

 ผลิตภัฑ์ตกแต่ง >>>
oceannewline co.,ltd
ผู้นำด้านการผลิตและติดตั้งสินค้าสำหรับกันแดดทั้งภายในและภายนอก
อาคาร
บุญถาวร รัชดา
ศูนย์รวมห้องน้ำ ห้องครัว หินอ่อน หินแกรนิต
carpet international
พรมคาร์เปทอินเตอร์ ตอบสนองทุกความต้องการงานตกแต่ง
สุขภัณฑ์ cotto
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตโต้ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตสุขภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ภายใต้ชื่อ COTTO และ TOTO
   
สวน,ต้นไม้,หินธรรมชาติ >>>
pornsridecorate
ผลิตภัณฑ์เซรามิค ต้นกล้วยไม้ทำจากดินญี่ปุ่น กรอบรูปดอกไม้เกล็ดปลา เครื่องดินเผาเวียงกาหลง
หินกาบ หินทราย
ศูนย์รวมหินธรรมชาติ หินกาบ หินทราย....
dankwianplaza
ัด่านเกวียนพลาซ่า โคมไฟดินเผาพ่นทราย โคมไฟสำหรับเสา เครื่องปั้นดินเผา


Link >>>
แผนที่กรุงเทพ ฯ, แผนที่รายเขต
ผังเมืองรวมกรุงเทพ ฯ
ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
ค้นหาราคาประเมินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
ค้นหาราคาประเมินอาคารชุด
ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร 2547
ความรู้เรื่องบ้านดิน
รวมสินเชื่อเคหะ >>>
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพานิชย์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทย
Home
ออกแบบอาคาร
ตกแต่งภายใน
รับเหมาก่อสร้าง
วางระบบสปริงเกอร
Contact us


 


Copyright Design-Decor.com All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker
Contact us email : design2decor@yahoo.com Tel : 01-3764511